• Kraj dostawy: Polska
 • zmień

Kraj dostawy:

Regulamin sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://bmwcentrum.pl/regulamin-sklepu,p2.html. Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: http://bmwcentrum.pl/regulamin.pdf Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/

Regulamin sklepu internetowego BMWcentrum.pl

Załączniki
1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 • 1. Postanowienia ogólne
  • 1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://bmwcentrum.pl prowadzony jest przez M System Paweł Wojnarowski z siedzibą w Nowa Sól (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. 1 Maja 18; 67-100 Nowa Sól); wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP PL9251769725, REGON: 080039540 adres poczty elektronicznej: kontakt@oryginalne-czesci.pl.
  • 1.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  • 1.3 Definicje:
   • 1.3.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   • 1.3.2 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   • 1.3.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
   • 1.3.4 KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   • 1.3.5 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   • 1.3.6 KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy o działaniach w ramach Sklepu Internetowego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach i Aukcjach, w których bierze lub brał udział.
   • 1.3.7 NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i produktach w Sklepie Internetowym.
   • 1.3.8 PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   • 1.3.9 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   • 1.3.10 SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://bmwcentrum.pl.
   • 1.3.11 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - M System Paweł Wojnarowski z siedzibą w Nowa Sól (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. 1 Maja 18; 67-100 Nowa Sól); wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP PL9251769725, REGON: 080039540 adres poczty elektronicznej: kontakt@oryginalne-czesci.pl.
   • 1.3.12 UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • 1.3.13 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
   • 1.3.14 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
   • 1.3.15 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • 2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych
  • 2.1 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
   • 2.1.1 Konto w Sklepie Internetowym.
   • 2.1.2 Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
   • 2.2.3 Newsletter.
 • 3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  • 3.1 Odpłatność
   • 3.1.1 Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  • 3.2 Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   • 3.2.1 Usługa Elektroniczna polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym świadczona jest przez czas nieoznaczony.
   • 3.2.2 Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
  • 3.3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   • 3.3.1 Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
   • 3.3.2 Dostęp do poczty elektronicznej.
   • 3.3.3 Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 10.0.6 i wyższej.
   • 3.3.4 Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
   • 3.3.5 Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies, Javascript oraz Adobe Flash Player.
  • 3.4 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • 3.5 Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  • 3.6 Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  • 3.7 Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://www.bmwcentrum.pl/jak-zlozyc-zamowienie,p8.html
 • 4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
  • 4.1 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  • 4.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  • 4.3 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
   • 4.3.1 Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
   • 4.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
    • 4.3.2.1 Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
    • 4.3.2.2 Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
    • 4.3.2.3 Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
    • 4.3.2.4 Link do niniejszego Regulaminu.
   • 4.3.3 Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • 5. Sposoby płatności
  • 5.1 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   • 5.1.1 Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   • 5.1.2 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   • 5.1.3 Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
    • 5.1.3.1 Bank Santander: 41 1090 1577 0000 0001 1979 8089
   • 5.1.4 Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.dotpay.pl/oferta/
  • 5.2 Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem dotpay.pl
  • 5.3 Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:
   • 5.3.1 dotpay.pl – Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), NIP 634-26-61-860, REGON 240770255, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, numer 0000296790, Wysokość kapitału zakładowego 4.000.000 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 4.000.000 złotych
  • 5.4 W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 • 6. Koszt, termin i sposoby dostawy
  • 6.1 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
   • 6.1.1 Transport własny.
   • 6.1.2 Paczka pocztowa; paczka pocztowa pobraniowa; paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.
   • 6.1.3 Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy – po uprzednim kontakcie telefonicznym - w Dni Robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 14:00.
  • 6.2 Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w opisie danego Produktu.
  • 6.3 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
  • 6.4 Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
  • 7.1 Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  • 7.2 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   • 7.2.1 Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
   • 7.2.2 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@oryginalne-czesci.pl lub też pisemnie na adres: ul. 1 Maja 18; 67-100 Nowa Sól.
   • 7.2.3 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   • 7.2.4 Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
 • 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
  • 8.1 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
   • 8.1.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   • 8.1.2 Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@oryginalne-czesci.pl lub też pisemnie na adres: ul. 1 Maja 18; 67-100 Nowa Sól.
   • 8.1.3 Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. 1 Maja 18; 67-100 Nowa Sól.
   • 8.1.4 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
   • 8.1.5 W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  • 8.2 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   • 8.2.3 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@BMWcentrum.pl lub też pisemnie na adres: ul. 1 Maja 18; 67-100 Nowa Sól
   • 8.2.4 Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   • 8.2.5 Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   • 8.2.6 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  • 8.3 Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
   • 8.3.1 Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:
    • 8.3.1.1 dotpay.pl – Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), NIP 634-26-61-860, REGON 240770255, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, numer 0000296790, Wysokość kapitału zakładowego 4.000.000 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 4.000.000 złotych
 • 9. Prawo odstąpienia od umowy
  • 9.1 Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. 1 Maja 18; 67-100 Nowa Sól.
  • 9.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
  • 9.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  • 9.4 Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
  • 9.5 Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania produktu przez Kupującego, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
  • 9.6 Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
  • 9.7 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 13.1 oraz 13.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.
 • 10. Postanowienia końcowe
  • 10.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
   • 10.1.1 Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  • 10.2 Zmiana Regulaminu:
   • 10.2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   • 10.2.2 Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
   • 10.2.3 Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.
   • 10.2.4 W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • 10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  • 10.4 Rozstrzyganie sporów:
   • 10.4.1 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   • 10.4.2 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Szybki kontakt
Jeśli nie znalazłeś szukanej części w sklepie - zapytaj!
Mamy w ofercie wszystkie części i akcesoria do samochodów BMW, MINI oraz motocykli BMW.
Jeżeli masz wątpliwości, czy część będzie pasowała do Twojego samochodu, prosimy o informację z podaniem ostatnich 7 znaków numeru nadwozia (VIN).

Zadzwoń:
Infolinia: 68 355 09 99
(czynna w godz. 8-17)

Napisz:
kontakt@oryginalne-czesci.pl
'' 44941534
NEWSLETTER

Kontakt
 • M System Paweł Wojnarowski
 • ul. 1 Maja 18
 • 67-100 Nowa Sól
 • tel: 68 355 09 99, 669 463 230
 • email: kontakt@oryginalne-czesci.pl
O sklepie

Jesteś w sklepie internetowym BMWcentrum.pl!
Oryginalne części i akcesoria BMW / Wysokiej jakości zamienniki.